Algemene voorwaarden tekstschrijver J.C. Muts

(English Terms and Conditions see page 5-7)

De volgende algemene voorwaarden betreffen die van Tekstschrijver J.C. Muts welke hij hanteert bij de werkzaamheden van zijn onderneming. Deze voorwaarden dient u in acht te nemen wanneer u gebruikt maakt van de dienstverlening. 

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de opdrachtovereenkomst tussen de tekstschrijver en de opdrachtgever voor zover van deze voorwaarden in de opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk wordt afgeweken. Tekstschrijver J.C. Muts wordt hierna genoemd “leverancier” en de opdrachtgever wordt hierna genoemd “afnemer”. 

Wanneer de opdrachtgever akkoord gaat met de algemene voorwaarden, mag de leverancier er van uitgaan dat de opdrachtgever de voorwaarden zorgvuldig heeft gelezen en deze in acht neemt. Wanneer de opdrachtgever de offerte/factuur ontvangt van de leverancier wordt er aangegeven in de contactwisseling per mail en op de offerte/factuur dat een opdrachtgever enkel akkoord kan gaan met de offerte/factuur, wanneer de opdrachtgever akkoord gaat met de algemene voorwaarden van de leverancier. 

Kwaliteit

 1. De leverancier verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de briefing. Als het werk uit een Nederlandstalige tekst bestaat, zal deze in goed Nederlands en in de standaardspelling geschreven zijn. Omdat fouten maken helaas menselijk is en ook mogelijk is bij een tekstschrijver houdt de leverancier een foutmarge van 1% aan. Houdt u er daarom rekening mee dat fouten in een publicatie niet onder de verantwoording van de tekstschrijver vallen. Natuurlijk komen fouten niet vaak voor en mocht u ze treffen, dan worden de gemaakte fouten kosteloos door de leverancier gecorrigeerd. 

Geheimhouding en Publicatie

 1. De leverancier en de afnemer verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na de beëindiging van de overeenkomst. 

Concepttekst en eenmalige herziening

 1. Indien de levering een tekst bevat, zal de offerte betrekking hebben op levering van de concepttekst en eenmaal een herziening na overleg met de afnemer. Meer herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de geoffreerde prijs inbegrepen en zullen apart in rekening worden gebracht. Ook bij andere leveringen is in principe één herziening in de prijs inbegrepen, tenzij expliciet iets anders wordt overeengekomen. 

Tussentijdse wijziging van de opdracht

 1. Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging uitgebreid wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. De aanvullende opdracht wordt vastgelegd in een aanvullende opdrachtbevestiging of wordt op verzoek eerst apart geoffreerd. 
 2. Indien als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij de afnemer de opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, dan is de leverancier niet verplicht teksten die nog niet gereed zijn te leveren. Hij heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht. 
 3. Ingeval van overmacht bij de leverancier zal deze daarvan onverwijld mededeling doen of laten doen aan de afnemer. Tijdens de periode van overmacht worden de verplichtingen van de leverancier opgeschort. Als vast komt te staan dat nakoming door overmacht gedurende twee maanden niet mogelijk zal zijn, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden door een schriftelijke verklaring. De afnemer heeft de verplichting om van de leverancier het uitgevoerde gedeelte van de opdracht af te nemen en hem dat gedeelte te betalen. Dit geldt niet als het uitgevoerde gedeelte geen zelfstandige waarde heeft. 
 4. Mocht de opdracht voortijds worden teruggetrokken wegens onvrede bij de opdrachtgever, dan dient de leverancier alsnog aan te bieden een eindproduct naar tevredenheid af te leveren. Is dit niet gewenst,  dan sluit de opdracht. De leverancier heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid.

Offerte en offertekosten

 1. Aan een oriënterend gesprek zijn geen kosten verbonden. Indien het eerste gesprek verder gaat dan een presentatie van de leverancier en een kennismaking met het gevraagde werk, bijvoorbeeld omdat de presentatie overgaat in een werkbespreking en al direct wordt ingegaan op mogelijke oplossingen, dan kunnen er kosten in rekening worden gebracht. Stelt de afnemer prijs op een verslag van het gesprek, met eventuele voorstellen voor een vervolgbespreking, dan geldt het afgesproken uurtarief. 
 2. Elke offerte is vrijblijvend en geldt voor één maand. Ook een offerte die in competitie wordt uitgebracht is vrijblijvend. Deze geldt tot een beslissing in de competitie wordt genomen maar niet langer dan twee maanden. De kosten van omvangrijke offertes kunnen in rekening worden gebracht. Als een omvangrijke offerte geldt die, waarvoor in totaal meer dan twee uur werk moet worden verricht inclusief de mondelinge toelichting op de offerte. Ook al betaalt de afnemer de offerte, de in deze offerte geleverde voorstellen blijven eigendom van de leverancier en worden tegen onrechtmatig gebruik beschermd op grond van artikel 162, Boek 6, van het Burgerlijk Wetboek. 

Opdracht en opdrachtbevestiging

 1. In de offerte of in de opdrachtbevestiging wordt de opdracht kort omschreven en wordt aangegeven:· 

- het doel van de opdracht, 

 • in wiens opdracht en voor wiens rekening het werk wordt uitgevoerd en wie tekeningsbevoegd is; 
 • de uiterste aanlevertermijnen wanneer dit wenselijk is. 

 

Tevens worden bijkomende werkzaamheden kort vermeld, zoals: 

- schrijfwerk seo, herschrijven, corrigeren, research, eindcontrole, administratieve ondersteuning, webdesign, ontwerp, etc.

 

Kostensoorten

 1. In de offerte en de factuur kan onderscheid worden gemaakt tussen honorarium, bureaukosten, andere directe kosten en de kosten van derden. 

Vrijwaring

 1. De afnemer heeft als inhoudelijk deskundige de plicht de geleverde teksten en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart de leverancier tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de leverancier. 

Aansprakelijkheid

 1. De leverancier aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, tenzij de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de leverancier. Voor het geval wordt geoordeeld dat de leverancier geen beroep op het voorgaande toekomt, geldt dat de leverancier jegens de afnemer uitsluitend aansprakelijk is voor vergoeding van de schade tot maximaal het factuurbedrag. De leverancier raadt de opdrachtgever altijd aan de tekst te laten controleren door derden, alvorens over te gaan tot publicatie. Kosten door fouten in een publicatie zijn daardoor nooit verhaalbaar op de leverancier. 

Auteursrechten

14 a. Wanneer de afnemer teksten aanlevert voor controle, redigeerwerk, correctie of als informatieve hulpbron bij het schrijven van gelijkwaardige teksten, dan dient de afnemer duidelijk te vermelden per schrift dat de teksten eigendom zijn van de afnemer. Zijn de teksten niet de eigendom van de afnemer, dan kan de leverancier nooit verantwoordelijk gehouden worden voor schending van de auteursrechten van derden. De afnemer is in dit geval ook verplicht om aan te geven dat de teksten eigendom is van derden en daarbij auteursrechtelijk beschermd zijn

14 b. Zolang het werk van de leverancier niet is geleverd of nog niet geheel is betaald, blijven alle auteursrechten bij de leverancier. Bij wanbetaling mogen de teksten dus ook niet gebruikt worden, in welke vorm dan ook.

14 c. Wanneer de afnemer een songtekst ontvangt betaalt hij kosten voor het schrijven van de songtekst. Daarna blijven de auteursrechten bij de leverancier. Tevens is er altijd een naamsvermelding van de leverancier verplicht bij iedere publicatie.

 1. De leverancier van teksten en andere werken in de zin van de Auteurswet verleent bij levering een exclusieve licentie voor het eenmalige publicatierecht en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. De herpublicatie in het overeengekomen medium, de publicatie in enig ander medium en ieder ander gebruik dan overeengekomen is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de leverancier. De leverancier kan voor de toestemming een vergoeding vragen. 
 2. Na de exclusieve licentieverlening als bedoeld in artikel 14 behoudt de leverancier zijn auteursrechtelijke bevoegdheden. 
 3. Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. De afnemer moet deze bezwaren bij het verlenen van de opdracht ter kennis van de leverancier brengen en de leverancier moet deze bezwaren aanvaarden. Het feit dat naamsvermelding in een bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is, is geen overwegend bezwaar. De leverancier kan eisen dat zijn naam niet wordt vermeld of dat gebruik wordt gemaakt van een pseudoniem. 
 4. Bij ingrijpende wijziging van de geleverde tekst die niet de goedkeuring van de leverancier krijgt, kan hij op grond van de Auteurswet het gebruik van zijn tekst verbieden. In dat geval is de afnemer verplicht tot het betalen van het tot dan verrichte werk. Indien deze situatie leidt tot het tussentijds beëindigen van de overeenkomst, is de afnemer verplicht tot een schadevergoeding voor het nog niet uitgevoerde deel van de opdracht. 
 5. Bij auteursrechtelijk beschermd werk dat aan de overheid wordt geleverd dient de afnemer bij publicatie altijd het auteursrechtelijk voorbehoud te maken zoals bedoeld in art. 15b van de Auteurswet. Onder de toepassing van dit artikel valt zowel de publicatie door als in naam van de overheid. 
 6. Bij inbreuk op het auteursrecht is de afnemer schadevergoeding verschuldigd. Als inbreuk op het auteursrecht van de leverancier wordt onder meer beschouwd: 

. hergebruik van zijn werk zonder toestemming; 

. publicatie in enig ander medium dan overeengekomen; 

 • aantasting van zijn werk; 
 • publicatie zonder naamsvermelding. 
 1. De bepalingen van artikel 13 tot en met artikel 19 hebben ook betrekking op teksten die de leverancier van derden betrekt. De leverancier garandeert daarbij de afnemer dat hij gerechtigd is tot bovengenoemd gebruik. 

Betaling

22 a. Bij langdurige of omvangrijke opdrachten kan de leverancier betaling in termijnen verlangen. De betalingsverplichting geldt ook als de afnemer de geleverde teksten niet gebruikt. 

Betalingstermijn

22 b. De betalingstermijn van iedere factuur is zeven dagen na factuurdatum, binnen acht dagen. Bij betalingen later dan acht dagen na de factuurdatum is tevens de wettelijke rente verschuldigd vanaf de datum die acht dagen na de factuurdatum ligt. Hiervoor is geen aparte ingebrekestelling nodig. Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van 200 euro. 

Geschillen

 1. Op elke overeenkomst tussen de leverancier en de afnemer is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie te schikken. Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hiervoor bedoeld te schikken, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de leverancier. 

Privacy Policy

 1. Cookies

Om te kunnen beoordelen of de website en social media van Tekstschrijver J.C. Muts zijn werk doet, maakt de website gebruik van Cookies. Door akkoord te gaan via de popup button van de Cookie Control gaat de bezoeker akkoord met de algemene voorwaarden en het feit dat deze site gebruikt maak van Cookie registratie om Google Analytics te gebruiken om traffic naar en op de site te monitoren. Gaat een bezoeker niet akkoord, dan dient de bezoeker de website te sluiten.

25. Portfolio vermelding

De leverancier vermeld succesvol afgeronde opdrachten en lopende opdrachten in zijn portfolio. Wenst de opdrachtgever geen publicatie van de opdracht in het portfolio van de leverancier, dan dient de opdrachtgever dit kenbaar te maken door een schrijven. 

Copyright © 2011-2018 Tekstschrijver J.C. Muts. Alle rechten voorbehouden. Tekstschrijver J.C. Muts is een handelsnaam van Jeroen C. Muts en naamgebruik van Jeroen Andreasen.

 

 

Terms and Conditions

Game writing / Script writing by Jeroen C. Muts 

The Terms and Conditions outlined below are intended to avoid misunderstandings, and provide clarification in the unlikely event of a dispute. If you hire me to write for you, you confirm that you have read and agree to them. All terms and conditions apply unless otherwise agreed in writing.

 

 1. Quotations/proposals
  Before commencing work on your project, I will supply a full breakdown of costs within a formal quotation or detailed email. Quotations are valid for 30 days. All quotations are provided on my understanding of the project and on the basis that the scope of the work doesn’t change during the course of the job. In the event that it does, I will discuss any potential changes in costs with you in advance of carrying out the work to which the new charges relate.
 2. Confirmation of a project
  Before I start a project, I require your written confirmation that you are commissioning me to write for you, and that you agree to the quoted fee (an email is fine).
 3. Contract
  If you are hiring me to work for you on behalf of any organisation, company or group of individuals other than yourself alone, you confirm that you are authorised to hire me on their behalf.

If you hire me on behalf of a marketing agency to work for the agency on a project for one of your clients, a contract will exist only between me and the agency, and not between me and the agency’s client.

 1. Fees
  I prefer to charge a fixed fee to cover my services from start to finish. In the case of a fixed price, unless stated  otherwise, my fee includes any time spent in meetings, telephone or email conversations to discuss the brief, research, planning, writing and submission of the first draft, discussion, evaluation and integration of up to two sets of revisions (see Revisions below) and submission of the final draft.

However, please note that revisions based on a change in the project at the client’s end made after the first draft is  submitted may incur an additional fee. I would always discuss this with you in advance.

I understand that some businesses prefer to budget for work based on an hourly or daily rate, and can charge this way if this is preferable. Please contact me for details.

 1. Revisions
  Should revisions to my copy be necessary, I will complete them promptly and at no additional charge. This is provided that such revisions are assigned within 30 days of your receipt of the copy and are not based on a fundamental change in the project that is beyond my control. Free revisions cover the first and second set of proofs but some charge may be attached to further amendments – I would, of course, discuss this with you, the client, before any charges are made.

Complete rewrites due to a change in direction at the client’s end as considered to be additional drafts and will be charged accordingly. A new quote can be submitted before commencing this work, if required.

 1. Expenses
  You will not be charged for any minor, out-of-pocket expenses required to complete this project – including phone, Internet, email or courier. In the unlikely event that a chargeable expense becomes necessary, you will be notified in advance for approval.
 2. Errors, Omissions and Indemnity
  I will make every effort to ensure that the copy is free of errors and omissions – including errors in spelling and content – but cannot warrant this. I would request that you review the copy thoroughly before committing the  project to production, as the ultimate responsibility for the content rests with the client.

You shall hold me harmless against any liability anywhere in the world, including liability arising from copyright infringement and libel, that results in any way from your use of my copywriting services and counsel on this project.   You agree to indemnify me against any claim for compensation or damages brought about as a direct or indirect  consequence of the work I do for you and/or your organization.

It is the sole responsibility of the client to ensure that all statements, claims, promises, information on said product or service, and guarantees are upheld in accordance with the laws of England and Wales. No claim for compensation or dismemberment due to loss of earnings or any other detrimental effect to your business can be made against me.

 1. Non-disclosure and confidentiality agreements
  Whilst I am happy to sign whatever confidentiality or non-disclosure agreements you or your organization deem  necessary, you agree to indemnify me against any action whatsoever by you or a third party, associated with the  accidental disclosure or loss of this information.
 2. Copyright
  The copyright for any creative concepts and copy I develop shall be fully transferred to you upon full payment of the applicable invoice.
 3. Showcasing your project
  Where possible, for offline materials, I would request a copy of the finished project for my own records and use in my portfolio. I reserve the right to use selected extracts of my work for self-promotion or advertising purposes unless  specifically forbidden to do so by a confidentiality or non-disclosure agreement.

If, as part of your brief to me, you include materials written by someone else, I will make every effort to ensure that I do not inadvertently breach their copyright. However, you confirm that you are authorized to send me the material for my use either as reference material or to form part of a new piece of work, and you indemnify me against any action arising, directly or indirectly, as a result of use of this content.

 1. Payment terms
  Jobs up to the value of € 100,- require prepayment in full.
  Jobs with a value of € 101,- and above require a 50% deposit, payable upon invoice.

The balance payment is then to be made within 7 days upon submission of the ‘final’ draft with an accompanying invoice.

I currently accept the following payment methods:
– Direct bank transfer
– PayPal

No credit is given unless otherwise agreed in writing.

 1. Late payment
  If payment is not made in full within 7 days of receipt of the invoice, you may face a late payment charge
  (10% of the outstanding amount).
 2. Cancellation
  Work can be cancelled by you, the client, up until the point of paying a deposit or prepayment without incurring any cost. Once a deposit has been paid, it cannot be refunded. Paying a deposit or prepayment is viewed as a clear  instruction for me to proceed with the project without delay.
 3. Your satisfaction
  I want you to be totally happy with the work I do for you. Indeed, the vast majority of my projects run very smoothly, and 90% of my work comes from repeat business from satisfied customers. However, writing is not an exact science. Judgment and assessment can be subjective. Misunderstandings can happen. If you see something you are not happy with, for any reason, please discuss it with me and I will do my utmost to resolve your concerns.

If you have given me what we both agree to be proper opportunity to address your concerns – based on a reasonable and collaborative working relationship, and a minimum of two further drafts – and you still consider that the work that I have submitted does not meet your brief, the contract between us can be cancelled. The only notice that is required by either party to call time on the job is an email giving an ‘instruction to cease work’. This is entirely without prejudice, and no liability or admission of failure or inability to complete the contract on my part is implied.

Any work that has been created up until that point will be paid for by the client, whether approved or not. After work costs for the time spent have been deducted, any remaining balance will be reimbursed back to the client. The client owns the work that has been created and submitted, providing it has been paid for.